Szczegółowe informacje oraz kontakt do Oddziałów Szpitalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem.

Wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych.

Lista poradni specjalistycznych

Kwestionariusz​e wstępnego​ wywiadu​ przesiewowego​ przed​ szczepieniem przeciw COVID-19:

Pliki do pobrania  – Kwestionariusz – osoba dorosła

                                    – Kwestionariusz – osoba niepełnoletnia

Przekształcenie Szpital Mrągowskiego Spółka z o.o. w Szpital do leczenia pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Całodobowy numer kontaktowy do dyspozytora szpitala:

695 857 999

Z dniem 22 listopada 2021r. uruchomiono 23 łóżka, w tym 4 respiratorowe do leczenia pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Decyzja Wojewody Warmińsko-mazurskiego nr 8/2021

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 1842 ze zm.)
postanawiam:
zmienić z dniem 15 listopada 2021 r. decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2020 r. nr 1/2020, znak: ZK-IX.6310.203.2020, zmienioną dalszymi decyzjami dotyczącą podmiotu leczniczego pn.:
Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo,
ul. Wolności 12
przez nadanie jej osnowie następującej treści:
„polecam podmiotowi leczniczemu pn.:
Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo,
ul. Wolności 12
z dniem 30 listopada 2021 r. do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz zabezpieczenie 75 łóżek, w tym 4 respiratoterapii dla pacjentów z zakażeniem SARSCoV-2”.

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. zakupił nową karetkę

Ambulans z wyposażeniem o wartości 500.000 zł sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Powyższe środki finansowe Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o.o. otrzymał jako dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup i dostawa ambulansu z wyposażeniem dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa X Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 520 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 442 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia: 78 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej w postaci kombinezonów oraz ochraniaczy na buty dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Uroczystego przekazania ambulansu dokonali w dniu 16 listopada 2021r. Pani Senator Małgorzata Kopiczko i Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska w obecności Barbary Kuźmickiej-Rogala – Starosty Mrągowskiego, Sławomira Prusaczyka – Wicestarosty Mrągowskiego, Romana Rapkowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zawieszenie przyjęć w Oddziale Wewnętrznym

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wstrzymuje z dniem 9 listopada 2021 r. przyjęcia i świadczenia usług medycznych w Oddziale Wewnętrznym.

Wstrzymanie przyjęć i świadczeń w oddziale nie jest zawieszeniem działalności oddziału.

INFORMACJA

Zarząd Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 13 sierpnia 2021 r. od godziny 8:00 zostaje uruchomiony trakt porodowy z p/oddziałem noworodkowym.

Informacja dla Pacjentów 

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PREPROWADZENIA TESTÓW NA OBECNOŚĆ SARS COV-2

Informujemy, iż  z dniem  22.09.2020r. na terenie Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o został uruchomiony PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PREPROWADZENIA TESTÓW NA OBECNOŚĆ SARS COV-2.

Wykonujemy badania bezpłatne na obecność wirusa SARS-CoV-2.

W ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia z bezpłatnych badań mogą skorzystać osoby, którym zlecono wykonanie testu są to :

 1. a) osoby podejrzane o zakażenie lub zakażone wirusem SARS-CoV-2, zwolnione z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2),
 2. b) osoby posiadające potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w związku z obowiązkiem wykonania na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,

 

 1. c) osoby, które rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca 2020 r. i przerwały to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po dniu 13 marca 2020 r., przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację od dnia 15 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
 2. d) od opiekuna dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,
 3. e) osób zakwalifikowanych na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782), w związku z obowiązkiem wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a,
 4. f) osób innych niż określone w lit. a-e, którym zlecono wykonanie testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a.

PUNKT   POBRAŃ  czynny jest  we wszystkie dni  tygodnia

w godzinach 9:00 – 11:00

PROCEDURA  PRZEBIEGU  BADANIA  :

Badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w Szpitalu są realizowane dla osób wcześniej umówionych.

Zarejestruj się dzwoniąc pod numer telefonu 887 880 111

w godzinach 9:00 – 11:00

Personel przyjmujący zlecenie weryfikuje uprawnienie do badania oraz wyznacza dzień i godzinę pobrania badania.

W celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyznaczonego czasu przybycia na badanie.

Na badanie należy zabrać  ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Prosimy, aby przed badaniem powstrzymać się od przyjmowania posiłków oraz picia płynów na godzinę przed pobraniem wymazu (chyba, że wykluczają to problemy zdrowotne np. u osób z cukrzycą)

W trakcie i po badaniu należy stosować się do poleceń pracownika PUNKTU POBRAŃ

MINISTER ZDROWIA Z WIZYTĄ W MRĄGOWIE

Dnia 25.06.2021r. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska odwiedził Szpital Mrągowski.

Minister Kraska podziękował pracownikom służby zdrowia za ciężką pracę w czasie pandemii.

Mówił również o wsparciu jakie w czasie epidemii udało się pozyskać szpitalom dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. w czasie COVID-19 otrzymał sprzęt medyczny niezbędny przy leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem (kardiomonitory, respiratory, ssaki, urządzenia do tlenoterapii wysokoprzepływowej). Ogromnym wsparciem dla Szpitala były także środki ochrony osobistej oraz preparaty dezynfekcyjne, jakie przekazywało Ministerstwo Zdrowia.

Szpital Mrągowski pozyskał również dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na jeden z dziesięciu ambulansów, jakie mają trafić do naszego regionu. Koszt zakupu ambulansu wyniesie 500 000,00zł.

INFORMACJA 01.06.2021r. PILNE !

Zarząd Szpitala informuje iż, z dniem 1.06.2021r. Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o.o. wznawia działalność leczniczą oddziałów szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć wznawia działalność.

Pacjenci ze skierowaniem (planowe i pilne) do oddziałów szpitalnych zgłaszają się:

 • na  Izbę Przyjęć w godzinach 7:30-18:00 – (w dni robocze),
 • po godzinie  18:00  oraz w weekendy i dni świąteczne zgłaszają się na  SOR .

Personel Izby Przyjęć/SOR przeprowadza wstępny TRIAŻ oraz wykonuje test antygenowy ( test ABBOTT).

Pacjent z testem ujemnym zostaje przyjęty na oddział docelowy.

 

Ustalam nowe godziny przyjęć do oddziałów:

 • Oddział chirurgii od poniedziałku do piątku godz. 8.00 do 9.00
 • Oddział wewnętrzny od poniedziałku do piątku godz. 11.00 do 11.30
 • Oddział dziecięcy całodobowo.
 • Oddział ginekologii od poniedziałku do piątku godz. 8.00 do 8.30

Z pacjentami z listy oczekujących na zabiegi będą kontaktowali się pracownicy oddziałów szpitalnych lub pracowni diagnostycznych.

INFORMACJA  JAK DZIAŁAMY  od 1.06.2021 r.

 1. Z dniem 01.06.2021 r. przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych do:
 • PORADNI CHIRURGII OGÓLNE- telefon 89 741 94-00
 • PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ- telefon 89 741 94-00
 • PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ- telefon 89 741 94-00
 • PORADNI DIABETOLOGICZNEJ- telefon 89 741 94-00 zmiana dni przyjęć poniedziałek w godz. 13.00-17.00, czwartek w godz.15.00-19.00
 • PORADNI KARDIOLOGICZNEJ- telefon 89 741 94-81 zmiana dni przyjęć wtorek w godzinach 10.00-15.00, czwartek w godzinach 10.00-15.00

Poradnia Kardiologiczna przeniesiona do świetlicy (budynek główny wejście od parku.) Dojazd od ul. Młodkowskiego.

Personel Poradni ustala harmonogram przyjęć. Każdy pacjent otrzyma termin i wyznaczoną godzinę przyjęcia do poradni z zachowaniem zasad epidemiologicznych

Pacjenci mają nadal możliwość skontaktowania się telefonicznie i uzyskanie teleporady z pracownikiem poradni pod podanymi numerami telefonów.

Informację  o pracy poradni można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 pod numerem 89 741 94-54.

Zarząd Szpitala

2. Z dniem 01.06.2021r. przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych do :

 • PRACOWNIA ENDOSKOPII
 • PRACOWNIA KARDIOLOGICZNA
 • PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
 • PRACOWNIA RTG
 • PRACOWNIA USG
 • PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ – pobranie krwi w punkcie pobrań OPTIMED

Pacjenci mają możliwość skontaktowania się telefonicznie z pracownią.

Rejestracja RTG /USG/TK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 -13.00– telefon 89 741 94 73

Rejestracja Endoskopia od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 -15.30- telefon 89 741 94 71

Rejestracja Pracownia Kardiologiczna telefon 89 741 94 81 zmiana lokalizacji

Pracownia Kardiologiczna przeniesiona do świetlicy (budynek główny wejście od parku). Dojazd od ul. Młodkowskiego

Informację  o pracy pracowni można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00 pod numerem 89 741 94-54

3. Rehabilitacji ambulatoryjnej – przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych wg. harmonogramu bez zmian.

Szanowni Państwo

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK –  800 137 200

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Raport – o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Kwestionariusz szczepienia oraz oświadczenie

INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 – dotyczy grupy „0” – 1 dawka

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o.o. informuje, iż w związku z ograniczeniem dostaw szczepionek – szczepienia osób zapisanych do grupy „0” rozpoczną się w momencie otrzymania szczepionki. Każda osoba zapisana zostanie poinformowana telefonicznie o terminie szczepienia.

UWAGA!

Pacjenci którzy w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów ( gorączka, kaszel, duszność)  podróżowała / przebywała w regionie w którym podejrzewa się utrzymującą transmisję nowego koronawirusa (SARS-CoV-2), bądź miała bliski kontakt z osobą u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, powinna niezwłocznie uprzedzić personel medyczny i być przyjęta poza kolejnością.

Kwestionariusz szczepienia oraz oświadczenie dla pracowników Szpitala Mrągowskiego do pobrania poniżej.

Kwestionariusz szczepienia oraz oświadczenie

SZPITAL MRĄGOWSKI im. Michała Kajki

``Tutaj ludzie pomagają ludziom``

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Rejestracja przez Internet

WYSZUKIWARKA DLA PACJENTA

Wyszukiwanie Poradni, Oddziałów, Świadczeń

KONTAKT

Wolności 12, 11-700 Mrągowo