Prawa Pacjenta

WYCIĄG  PRAW  PACJENTA

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg  praw pacjenta, jakie przysługują pacjentom korzystającym z opieki medycznej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny.
Przy wyborze kierowaliśmy się użytecznością informacji dla osób korzystających z opieki medycznej w Szpitalu.

 

PRAWA  PACJENTA

 • Prawo do ochrony zdrowia
 • Prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej opartej na dostępach metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zdrowia lub życia pacjenta
 • Prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem
 • Prawo do dodatkowej opinii lub zwołania konsylium lekarskiego
 • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia, o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz rokowaniu przez osoby wykonujące zawód medyczny
 • Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia od leczenia
 • Prawo pacjenta do informacji o prawach pacjenta
 • Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta
 • Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – opieki rodzicielskiej w szpitalu nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Prawo do leczenia bólu
 • Prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz
 • Prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji o stanie zdrowia
 • Prawo do wypisania ze Szpitala na własne żądanie
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych – poufności
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do umierania w spokoju i godności
 • Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w szpitalu
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobieranie po  śmierci komórek, tkanek i  narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie
 • Prawo do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych na wniosek pacjenta oraz osoby upoważnionej przez pacjenta
 • Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo do opieki duszpasterskiej
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
 • Prawo do dochodzenia swoich praw, skarg i zażaleń w stosunku do pracowników Szpitala

Ponadto  :

 • Pacjent poniżej 18 roku życia ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonym dla osób ubezpieczonych.
 • Pacjent, w tym małoletni pacjent który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji  o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczeniach, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez te osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnień.
 • Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczeniach, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. Masz prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 • Jeżeli jesteś małoletnim pacjentem powyżej lat 16 wymagana jest również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego przez lekarza. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej wysokie ryzyko dla Ciebie jest wymagana również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie pisemnej. W przypadku rozbieżności decyzji np. rodzica i małoletniego pacjenta sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.
 • Jeżeli jesteś małoletnim pacjentem powyżej lat 16, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich.
 • Jeżeli jesteś małoletnim pacjentem i ukończyłeś 16 rok życia lub nie ukończyłeś 16 – tego roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Cię o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w formie pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego.
 • Jeżeli jesteś małoletnim pacjentem i ukończyłeś 16 rok życia lub nie ukończyłeś 16 – tego roku życia masz prawo do wyrażenia w każdej chwili odmowy udziału w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym lub wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu.
 • Jeżeli jesteś małoletnim pacjentem i ukończyłeś 16 rok życia lub nie ukończyłeś 16 – tego roku życia masz prawo do tego, aby w  celu zminimalizowania bólu  i dyskomfortu w trakcie badania klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postepowania z małoletnimi oraz zastosowania metod mających na celu minimalizację dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem.

 

Pełny tekst można znaleźć w linku poniżej

Dziennik Ustaw 2024.  581 t.j.

https://www.dziennikustaw.gov.pl