Prawa Pacjenta

WYCIĄG  PRAW  PACJENTA

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg  praw pacjenta, jakie przysługują pacjentom korzystającym z opieki medycznej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny.
Przy wyborze kierowaliśmy się użytecznością informacji dla osób korzystających z opieki medycznej w Szpitalu.

 

PRAWA  PACJENTA

 • Prawo do ochrony zdrowia
 • Prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej opartej na dostępach metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zdrowia lub życia pacjenta
 • Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie
 • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniu przez osoby wykonujące zawód medyczny
 • Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia od leczenia
 • Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta
 • Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – opieki rodzicielskiej w szpitalu nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Prawo do leczenia bólu
 • Prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz
 • Prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji o stanie zdrowia
 • Prawo do wypisania ze Szpitala na własne żądanie
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych – poufności
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do umierania w spokoju i godności
 • Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w szpitalu
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu  na pobieranie po  śmierci komórek, tkanek i  narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie
 • Prawo  do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych na wniosek pacjenta oraz osoby upoważnionej przez pacjenta
 • Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo do opieki duszpasterskiej
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
 • Prawo do dochodzenia swoich praw, skarg i zażaleń w stosunku do pracowników Szpitala

 

Ponadto  dokonano zmian w zapisach :

 • Pacjent, w tym małoletni pacjent który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej  informacji  o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczeniach, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez te osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnień.
 • Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji o stanie  zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczeniach, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz.U.2019.1127 t.j. z dnia 2019.06.17)