Skargi i Wnioski

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone i nie jest realizowane w sposób dla niego zadawalający może :

  • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki medycznej
  • złożyć skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta
  • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej
  • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, jeśli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej
  • biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną
  • złożyć skargę do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
  • złożyć skargę bezpośrednio do świadczeniodawcy

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona  Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Prawo do uzyskania zadość uczynienia w przypadku zaistnienia zdarzenia medycznego :

– w przypadku zaistnienia tzw. zdarzenia medycznego pacjent ma prawo złożenia wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych lub do Sądu.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź jego faktyczny opiekun ma prawo zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego :
  • osobom wykonującym zawód medyczny,
  • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

 

Prezes Szpitala w sprawie skarg i wniosków przyjmuje :

we wtorki w godzinach 14.00 – 15.00

lub listownie na adres :

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki  Sp.  z o.o.
Wolności 12, 11-700 Mrągowo

 

W powyższych sprawach można również kontaktować się z :

Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim

Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Żołnierska 16 – pokój 1 B

 10-561 Olsztyn

 

Telefoniczna informacja pacjenta 800 190 590 

Godziny pracy :

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Skarga/ wniosek mogą być składane w imieniu własnym

lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Skargi/ wnioski anonimowe są pozostawiane bez rozpatrzenia.

 

Wnoszący skargę ma prawo zastrzec swoje dane osobowe ( nazwisko, adres) zastrzeżenie jest dla Funduszu wiążące. Jeśli ujawnienie nazwiska i adresu jest niezbędne, Fundusz występuje o zgodę do wnoszącego.

Sprawy dotyczące praw pacjenta reguluje :

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta* (Dz. U. 2016.186.j.t.). Skargi na naruszenie praw pacjenta należy kierować do: Biura Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa