Skargi i Wnioski

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone i nie jest realizowane w sposób dla niego zadawalający może :

 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki medycznej
 • złożyć skargę  pisemnie (osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub drogą pocztową na adres: ul. Wolności 12,  11-700 Mrągowo, poczty elektronicznej (e-mail: sekretariat@szpital-mragowo.pl) oraz ustnie
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta (Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Płocka 11/13, 01 – 231 Warszawa; Infolinia Rzecznika : 800-190-590, e-mail : kancelaria@rpp.gov.pl 
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16C, 10-561 Olsztyn – Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur – Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych : 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14K,
 • Rzecznika Praw Obywatelskich – infolinia 800-676-676, e-mail : biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną
 • złożyć skargę do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, ul. Żołnierska 16 pok. 1B, 10-561 Olsztyn, poczta elektroniczna : kancelaria@nfz-olsztyn.pl
 • Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, infolinia : 800-190-590, adres e-mail :sekretariat.skargi@nfz.gov.pl
 • Komisji w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olszynie:  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn – Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych e-mail : info@uw.olsztyn.pl;
 • złożyć skargę bezpośrednio do świadczeniodawcy

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona  Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź jego faktyczny opiekun ma prawo zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego :

 • osobom wykonującym zawód medyczny,
 • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

 

Prezes Szpitala w sprawie skarg i wniosków przyjmuje :

we wtorki w godzinach 14.00 – 15.00

lub listownie na adres :

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki  Sp.  z o.o.
Wolności 12, 11-700 Mrągowo

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Telefoniczna informacja pacjenta 800 190 590 

Godziny pracy :

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Skarga/ wniosek mogą być składane w imieniu własnym

lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Skargi/ wnioski anonimowe są pozostawiane bez rozpatrzenia.

 

Wnoszący skargę ma prawo zastrzec swoje dane osobowe ( nazwisko, adres) zastrzeżenie jest dla Funduszu wiążące. Jeśli ujawnienie nazwiska i adresu jest niezbędne, Fundusz występuje o zgodę do wnoszącego.

Sprawy dotyczące praw pacjenta reguluje :

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta