Jakość

W naszym Szpitalu utworzono szereg Komitetów i Zespołów, które są odpowiedzialne za poszczególne procedury i rodzaje świadczeń tj. :

Komitet Jakości

Do zadań Komitetu należy : koordynacja zadań w zakresie jakości, identyfikacja problemów na podstawie monitorowania i oceny poziomu jakości, formułowanie wniosków dotyczących poziomu jakości, opracowanie i/lub zatwierdzenie programów doskonalenia jakości,  analiza założeń planów i sprawozdań z realizacji programów doskonalenia jakości z poszczególnych zespołów i komórek organizacyjnych, określenie kryteriów jakościowych. doskonalenie i motywowanie pracowników w celu wspierania idei zapewnienia jakości. okresowa analiza informacji dotyczących : chorób zakaźnych, zakażeń szpitalnych, odleżyn, zgonów pacjentów, w tym zgonów okołooperacyjnych i przeprowadzanych sekcji zwłok, gospodarki lekowej, w tym antybiotykowej, poziomu jakości kwalifikacji personelu.

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Do zadań Komitetu należy  : planowanie, zatwierdzanie i kontrola planu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, interwencje w przypadkach wystąpienia ogniska epidemiologicznego, promowanie  i zapewnianie bazy edukacyjnej w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu.

Do zadań Zespołu należy :  monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych, prowadzenie kontroli wewnętrznej, zwalczanie ognisk epidemicznych zakażeń szpitalnych, identyfikacja i kontrola epidemicznych przypadków zakażeń szpitalnych, opracowywanie, wprowadzanie i kontrola realizacji i skuteczności procedur, rekomendacji i standardów, planowanie i realizacja edukacji personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Komitet Terapeutyczny

Do zadań Komitetu  należy : ocenianie potrzeb Szpitala w zakresie gospodarki lekiem, aktualizowanie w ciągu roku lekospisu szpitalnego tzw. receptariusza, opracowywanie i ocena standardów leczenia pod kątem zasadności stosowania leków, analizowanie miesięcznego zużycia leków w oddziałach, monitorowanie problematyki związanej z farmakoterapią pacjentów Szpitala, kontrolowanie skuteczności prowadzonych programów profilaktycznych.

Zespół ds. analizy zgonu

Do zadań Zespołu należy : dokonanie analiz przyczyn zgonów w poszczególnych oddziałach

Zespół ds. analizy odmów hospitalizacji

Zadaniem Zespołu jest analiza przyczyn odmów pod względem liczebności z podziałem na oddziały oraz analiza przyczyny odmów, które są wykorzystywane w planowaniu poprawy jakości świadczeń medycznych.

Zespół ds. profilaktyki odleżyn

Działalność Zespołu polega na : monitorowaniu działań  pielęgnacyjnych i leczniczych podejmowanych przez personel szpitala, analizowaniu prowadzonej dokumentacji dotyczącej pielęgnacji i leczenia odleżyn, prowadzeniu szkoleń na temat odleżyn i pielęgnacji pacjentów, wnioskowaniu o testowanie i zakup opatrunków specjalistycznych i sprzętu.

Zespół ds. opracowania i wdrażania dokumentacji medycznej pielęgniarskiej/położniczej

Zadaniem Zespołu jest opracowywanie i dostosowanie dokumentacji pielęgniarskiej/położniczej zgodnie z przepisami prawa, prowadzenie szkoleń na temat dokumentacji oraz analiza uwag dotyczących funkcjonującej dokumentacji.

Zespół ds. leczenia żywieniowego

Zespół ustala i nadzoruje wszystkie czynności niezbędne do prowadzenia leczenia żywieniowego w Oddziałach Szpitalnych. Zespół konsultuje pacjentów pod kątem żywienia pozajelitowego, dojelitowego a także żywienia doustnego, opracowuje plan leczenia żywieniowego, monitoruje wyniki dojelitowej i pozajelitowej terapii żywieniowej oraz monitoruje powikłania dojelitowej i pozajelitowej terapii żywieniowej.

Zespół ds. standardów i procedur pielęgniarskich i położniczych

Zespół opracowuje, wdraża i monitoruje procedury pielęgniarskie i położnicze, zbiera uwagi na temat funkcjonujących procedur, analizuje i wdraża wnioski w celu poprawy ich jakości.

Zadaniem Zespołu jest realizowanie wyznaczonych programów edukacyjnych, monitorowanie ich realizacji opracowywanie nowych programów edukacyjnych oraz dokumentowanie podejmowanych działań edukacyjnych.

Zespół etyczny  

W Szpitalu funkcjonuje ZESPÓŁ ETYCZNY, którego zadaniem jest:

•    rozwiązywanie problemów natury etycznej,
•    udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym,
•    pomoc w szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych,
•    wskazanie metod postępowania w szczególnych sytuacjach np. wyrażanie zgody na transfuzję krwi, pobieranie narządów i tkanek do przeszczepów,
•    znajomość zasad kodeksu etyki zawodowej,

Z problemami natury etycznej mogą zgłaszać się osoby zatrudnione w Szpitalu oraz pacjenci i ich rodziny. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną adres etyka@szpital-mragowo.pl pisemnie codziennie od poniedziałku do piątku w Sekretariacie Szpitala.

Szpitalny Zespół Etyczny został powołany na nową pięcioletnią kadencję po zakończonej w dniu 31.12.2015r. poprzedniej pięcioletniej kadencji Szpitalnej Komisji ds. Etyki.