Obowiązki osób odwiedzających

OBOWIĄZKI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH LUB SPRAWUJĄCYCH DODATKOWĄ OPIEKĘ NAD PACJENTEM

 1. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów, pacjenta mogą odwiedzać w salach chorych jednocześnie nie więcej niż dwie osoby.
 2. Zalecane odwiedziny u chorych odbywają się codziennie w godzinach ustalonych. Informacje o odwiedzinach znajdują się w Informatorach dla pacjentówich rodzin, opiekunów oraz innych osób przebywających znajdujących się w poszczególnych oddziałach.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzić pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej, która będzie kontrolować ich zachowanie.
 4. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia, dotyczy to szczególnie przypadków gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej lub stan jego określany jest jako ciężki.
 5. Nie wskazane jest aby w odwiedzinach uczestniczyły dzieci  poniżej  1 roku życia.
 6. W szczególnych przypadkach za zgodą Koordynatora lub lekarza dyżurnego odwiedziny mogą być przedłużone o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.
 7. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną lub będące w stanie nietrzeźwym.
 8. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony zakaz odwiedzin chorych (chorzy zostaną powiadomieni i stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału).
 9. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 10. Koordynator oddziału lub lekarz dyżurny po porozumieniu z koordynatorem może wyrazić
  zgodę na całodobowe uczestniczenie rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem.
 11. Rodzina lub opiekunowie pacjenta mogą uzyskać zgodę na całodobowe uczestniczenie
  w opiece nad pacjentem przede wszystkim :
  a)    jest on w stanie terminalnym,
  b)    jest nim dziecko unieruchomione,
  c)    jest nim dziecko wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych,
  d)    jest nim pacjent po zabiegu operacyjnym,
  e)    jest nim pacjent pobudzony.
 12. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się  w zakresie:
  a)    karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków,
  b)    utrzymania higieny ciała,
  c)    zmianie bielizny osobistej/ pościelowej,
  d)    wsparcia emocjonalnego,  poczucia bezpieczeństwa.
 13. Koordynator w przypadku niestosowania się do obowiązujących zasad odwiedzin ma prawo cofnąć zgodę na całodobowe uczestniczenie w opiece nad pacjentem.
 14. Osoby odwiedzające lub  sprawujące dodatkową opiekę nad pacjentem mają obowiązek  :
  1. oczyszczenia dokładnie obuwia,
  2. pozostawiania w szatni okrycia wierzchniego,
  3. włożenia odzieży ochronnej, w salach i oddziałach w których jest ona wymagana,
  4. stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala, w tym także co do zaleconej pacjentowi diety,
  5. kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w Szpitalu,
  6. odnosić się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu,
  7. stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
  8. szanowaniu mienia szpitalnego, a szczególnie zakazu manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami,
  9. opuszczenia sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich.
 15. Osoby odwiedzające lub  sprawujące dodatkową opiekę nad pacjentem są zobowiązane do zachowania czystości w salach chorych, toaletach i łazienkach.
 16. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę obowiązane są przestrzegać następujących zakazów :
  1. wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających; obowiązuje zakaz wstępu na teren Szpitala dla osób odwiedzających pozostających pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnych środków,
  2. uprawiania gier hazardowych,
  3. handlu obnośnego,
  4. wprowadzania zwierząt do budynku Szpitala,
  5. prowadzenia głośnych rozmów
  6. zakłócanie spokoju innych pacjentów,
  7. siadania na łóżku chorego i łóżkach innych chorych,
  8. dostarczania choremu artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez personel medyczny,
  9. zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.
 17. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę nie mogą powodować istotnych uciążliwości dla innych pacjentów jak również nie powodować zakłóceń w procesie diagnostyczno-leczniczo-pielęgnacyjnym w oddziale.
 18. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę zabrania się przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków bez zgody i wiedzy lekarza.
 19. Osoby sprawujące dodatkową opiekę nad pacjentem nie mogą, ze względów sanitarnych, przygotowywać posiłków we własnym zakresie na terenie Szpitala.
 20. Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającymi w sposób rażący  Regulamin organizacyjny Szpitala. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać  Policję.