Szczególne uprawnienia pacjenta

I N F O R M A C J A

 

  Prawo do korzystania poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają  :

 

 • Uprawnieni Żołnierze i Pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Weterani poszkodowani (Żołnierze, Funkcjonariusze i zwolnieni ze służby Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Strażak i zwolniony ze służby Strażak Państwowej Straży Pożarnej) w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Dawcy Przeszczepu, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi Wojenni, Inwalidzi Wojskowi,
 • Kombatanci,
 • Kobiety w ciąży,
 • Pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (na podstawie zaświadczenia  lekarza podstawowej opieki  zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II st.  lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii),
 • Pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Pacjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • Działacze opozycji antykomunistycznej,
 • Osoby represjonowane z powodów politycznych
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowia wynosi co najmniej 30%
 • Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • Osoby, które mają wystawioną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego,
 • Dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
 • Żołnierze zawodowi i Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową (dotyczy podmiotów medycznych, które zostały utworzone przez Ministra Obrony Narodowej oraz podmiotów medycznych przez niego nadzorowanych)
 • Osoby (pacjenci), którym przyznano świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne doznane w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

         

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest okazanie przez osobę uprawnionego dokumentu, zaświadczenia potwierdzającego status osoby uprawnionej.

Podstawa prawna  : Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Prezes Zarządu

Brygida Schlueter – Górska

01.03.2024r.