Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych określonych w Regulaminie organizacyjnym, a w szczególności :
 • stosować się do wskazówek i zaleceń osób wykonujących zawód medyczny zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 • nie naruszać procedur ustalonego planu leczenia, jeżeli wyraził na nie zgodę,
 • stosować się do zaleconej diety,
 • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,,
 • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
 • nie zmieniać przydzielonej sali lub łóżka bez zgody lekarza lub pielęgniarki/położnej,
 • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 i przebywać w oddziale,
 • każdorazowego zgłoszenia pielęgniarce, położnej  zamiaru opuszczenia oddziału na którym pacjent jest leczony,
 • zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa własnego i osób odwiedzających,
 • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie,  higienie i zagrożeniu pożarowym,
 • szanować mienie Szpitala, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
 • przestrzegać zasad higieny osobistej,
 • przestrzegać zakazu samodzielnego obsługiwania aparatów i urządzeń medycznych, w tym  manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, grzewczych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i innych
 • przestrzegać zakazów : obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, zakazu gier
  o charakterze hazardowym,
 • zabrania się leżenia w łóżku w odzieży cywilnej i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów, chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego.
 1.   Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie osób go odwiedzających.
 1.   O wypisie pacjenta przed zakończeniem procesu diagnostyczno – terapeutycznegoz powodu rażącego naruszenia regulaminu danego oddziału decyduje Prezes na wniosek właściwego Ordynatora.
 1.   Pacjent ma obowiązek nie wychodzenia poza teren Szpitala.
 1.   Korzystanie przez pacjentówz telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów, jak również w czasie obchodów lekarskich oraz w czasie trwania ciszy nocnej.
 1.   Pacjent nie ma prawa zażywać samowolnie leków w czasie pobytu w Szpitalu bez zgody lekarza.
 1.   Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej
  i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
 1.   Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 1. Za przedmioty zatrzymane przez pacjenta w sali chorych i zaginione, a także za przedmioty wartościowe pozostawione w magazynie ubrań, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.