Wypis ze szpitala

Wpisanie ze Szpitala następuje wtedy, gdy :

  • stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
  • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego,
  • pacjent w sposób rażący narusza porządek oddziału.

Przy wypisie ze Szpitala pacjent otrzymuje :

  • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego (2 egzemplarze),
  • dokumenty stanowiące własność pacjenta tj. przyniesione przez pacjenta, np. wyniki badań,
  • odpowiednie recepty,
  • orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy (jeśli jest wymagane),
  • skierowanie do poradni specjalistycznej (jeśli jest wymagane),
  • kartę informacyjną pielęgniarską dotyczącą dalszego postępowania w zakresie samoopieki lub samopielęgnacji.

  Pacjent ma prawo na każdym etapie swojego leczenia wypisać się na własne żądanie, powinien jednak poinformować o tym fakcie lekarza leczącego, lekarza dyżurnego lub ordynatora oddziału, który poinformuje pacjenta o  zagrożeniach związanych z przerwaniem leczenia.

  Pacjent powinien złożyć pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala „na własne żądanie” i podpisać w dokumentacji medycznej fakt wypisu.