Cennik – dokumentacja medyczna

CENNIK – za udostępnianie dokumentacji medycznej

Obowiązuje od 17.05.2017r.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

–  do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,

–  poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków,

–  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta

–  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

–  na informatycznym nośniku danych

 

Lp. USŁUGI WARTOŚĆ
W ZAKRESIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Wysłanie dokumentacji medycznej

na terenie kraju **

 

10,00 zł (do 60 kartek)

15,00 zł (do 60 kartek)

 

2. Sporządzenie orzeczenia lub zaświadczenia  na zlecenie  wnioskodawcy 50,00 zł
3. Za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 0,002x przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
4. Za 1 stronę  kopii dokumentacji medycznej 0,00007x przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
5. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
6. Udzielenie zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia pacjenta

(na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)

61,50 zł

(wobec braku odmiennej umowy zawartej pomiędzy Szpitalem a zakładem ubezpieczeń)

7. Za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej w przypadku konieczności sporządzenia kopii w celu pozostawienia w siedzibie podmiotu leczniczego w związku z zażądaniem przez uprawnione organy i instytucje udostępnienia dokumentacji medycznej w formie oryginału 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

** Cenę wysyłki poza granicami kraju ustala się odrębnie

 Odpłatne wydawanie dokumentacji medycznej, będzie podlegało:

  1. zwolnieniu od podatku od towarów i usług jako usługi ściśle związane z usługą zasadniczą, jeżeli kopie dokumentów medycznych, dotyczą usług medycznych, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług i będą wydawane pacjentom,
  2. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako usługi związane z usługami głównymi, które nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeżeli kopie dokumentów medycznych będą wydawane pacjentom w celach innych niż medyczne,
  3. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeżeli kopie dokumentów medycznych dotyczą wykonanych przez Wnioskodawcę usług medycznych i będą wydawane na zlecenie uprawnionych organów, gdyż nie są to usługi ściśle związane z usługami opieki medycznej.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023r. – Szpital Mrągowski Spółka z o.o. podaje do wiadomości  wysokość opłat za kolejne wydanie, udostępnienie dokumentacji medycznej określonej w obowiązujących przepisach :

Odpłatność za dokumentację medyczną wynosi :

 

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej
od dnia 1 marca 2024r. wynoszą:

1 strona wyciągu lub odpisu

1 strona kopii

Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych

maks. 0,002 

przeciętnego wynagrodzenia

maks.0,00007

przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

IV kwartał

2023 r.
7540,36 zł

15,00 zł

0,52 zł

3,00 zł

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  • Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w formie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku oraz na informatycznym nośniku danych;
  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych