Cennik – dokumentacja medyczna

CENNIK – za udostępnianie dokumentacji medycznej

Obowiązuje od 17.05.2017r.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

–  do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,

–  poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków,

–  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta

–  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

–  na informatycznym nośniku danych

 

Lp. USŁUGI WARTOŚĆ
W ZAKRESIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Wysłanie dokumentacji medycznej

na terenie kraju **

 

10,00 zł (do 60 kartek)

15,00 zł (do 60 kartek)

 

2. Sporządzenie orzeczenia lub zaświadczenia  na zlecenie  wnioskodawcy 50,00 zł
3. Za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 0,002x przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
4. Za 1 stronę  kopii dokumentacji medycznej 0,00007x przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
5. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
6. Udzielenie zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia pacjenta

(na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)

61,50 zł

(wobec braku odmiennej umowy zawartej pomiędzy Szpitalem a zakładem ubezpieczeń)

7. Za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej w przypadku konieczności sporządzenia kopii w celu pozostawienia w siedzibie podmiotu leczniczego w związku z zażądaniem przez uprawnione organy i instytucje udostępnienia dokumentacji medycznej w formie oryginału 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

** Cenę wysyłki poza granicami kraju ustala się odrębnie

 Odpłatne wydawanie dokumentacji medycznej, będzie podlegało:

  1. zwolnieniu od podatku od towarów i usług jako usługi ściśle związane z usługą zasadniczą, jeżeli kopie dokumentów medycznych, dotyczą usług medycznych, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług i będą wydawane pacjentom,
  2. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako usługi związane z usługami głównymi, które nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeżeli kopie dokumentów medycznych będą wydawane pacjentom w celach innych niż medyczne,
  3. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeżeli kopie dokumentów medycznych dotyczą wykonanych przez Wnioskodawcę usług medycznych i będą wydawane na zlecenie uprawnionych organów, gdyż nie są to usługi ściśle związane z usługami opieki medycznej.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2022r. – Szpital Mrągowski Spółka z o.o. podaje do wiadomości  wysokość opłat za kolejne wydanie, udostępnienie dokumentacji medycznej określonej w obowiązujących przepisach :

Odpłatność za dokumentację medyczną wynosi :

 

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej
od dnia 1 czrwca 2022r. wynosi :

1 strona wyciągu lub odpisu

1 strona kopii

Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych

maks. 0,002 

przeciętnego wynagrodzenia

maks.0,00007

przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

I kwartał

2022 r.
6235,22 zł

12,47 zł

0,43 zł

2,49 zł