Cennik – dokumentacja medyczna

CENNIK – za udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

–  do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,

–  poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków,

–  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta

–  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

–  na informatycznym nośniku danych

Lp.  USŁUGI WARTOŚĆ
  W ZAKRESIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  
1. Wysłanie dokumentacji medycznej na terenie kraju** Zgodnie z taryfą operatora
2. Sporządzenie orzeczenia lub zaświadczenia  na zlecenie  wnioskodawcy 100,00 zł
3. Za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 0,002  przeciętnego wynagrodzenia               w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
4. Za 1 stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia              w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
5.

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 0,0004  przeciętnego wynagrodzenia               w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
6. Udzielanie zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia pacjenta

(na zasadach określonych w odrębnych przepisach w szczególności w ustawie z dnia 11 września 2015 r.                       o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)

100,00 zł.

(wobec braku odmiennej umowy zawartej pomiędzy Szpitalem a zakładem ubezpieczeń)

7. Za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej w przypadku konieczności sporządzenia kopii w celu pozostawienia                   w siedzibie podmiotu leczniczego w związku z żądaniem przez organ władzy publicznej albo sądy powszechne udostępnienia dokumentacji medycznej w formie oryginału 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia              w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

** Cenę wysyłki poza granicami kraju ustala się odrębnie

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku  podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana, co trzy miesiące przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz  na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 28  . Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału.

 Odpłatne wydawanie dokumentacji medycznej, będzie podlegało:

  1. zwolnieniu od podatku od towarów i usług jako usługi ściśle związane z usługą zasadniczą, jeżeli kopie dokumentów medycznych, dotyczą usług medycznych, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług i będą wydawane pacjentom,
  2. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako usługi związane z usługami głównymi, które nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeżeli kopie dokumentów medycznych będą wydawane pacjentom w celach innych niż medyczne,
  3. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeżeli kopie dokumentów medycznych dotyczą wykonanych przez Wnioskodawcę usług medycznych i będą wydawane na zlecenie uprawnionych organów, gdyż nie są to usługi ściśle związane z usługami opieki medycznej.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2024r. – Szpital Mrągowski Spółka z o.o. podaje do wiadomości  wysokość opłat za kolejne wydanie, udostępnienie dokumentacji medycznej określonej w obowiązujących przepisach :

Odpłatność za dokumentację medyczną wynosi :

 

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej
od dnia 1 czerwca 2024r. wynoszą:

1 strona wyciągu lub odpisu

1 strona kopii

Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych

maks. 0,002 

przeciętnego wynagrodzenia

maks.0,00007

przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

I kwartał

2024 r.
8147,38 zł

16,29 zł

0,57 zł

3,25 zł

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,

b) od organów rentowych,

c) w związku z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, o którym mowa w Ustawie o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi,

d) w związku z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, o którym mowa w Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

e) w związku z postępowaniem w sprawie świadczenia kompensacyjnego,

f) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

g) Agencji Badań Medycznych.

 

Wyjątek stanowi osoba  bliska, której nie przysługuje prawo do bezpłatnego udostępniania dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie, osoba bliska uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.