Szczególne uprawnienia pacjenta

I N F O R M A C J A

 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej posiadają :

 • Uprawnieni Żołnierze i Pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Weterani poszkodowani (Żołnierze, Funkcjonariusze, Funkcjonariusze ABW) w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Dawcy Przeszczepu, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi Wojenni, Inwalidzi Wojskowi,
 • Kombatanci,
 • Kobiety w ciąży,
 • Kobiety w ciąży powikłanej,
 • Pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (na podstawie zaświadczenia  lekarza podstawowej opieki  zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II st.  lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii),
 • Pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Pacjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • Działacze opozycji antykomunistycznej,
 • Osoby represjonowane,
 • Osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej (osoby deportowane do pracy przymusowej lub osoby osadzone w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich),
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • Osoby, które mają wystawioną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego,
 • Dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest okazanie przez osobę uprawnionego dokumentu, zaświadczenia potwierdzającego status osoby uprawnionej.

 

Podstawa prawna  : Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2018,  poz. 1510).

22.02.2019r.